นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 31,618 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มิ.ย. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
29 เม.ย. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
10 ม.ค. 63เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 63 แชร์  
8 ม.ค. 63คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ CONFLICT OF INTEREST แชร์  
8 ม.ค. 63มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะของบุคลากร องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 แชร์  
27 ก.ย. 62รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แชร์  
30 ม.ค. 62มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 62 แชร์  
22 ม.ค. 62แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 62 แชร์  
16 ต.ค. 61มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562  แชร์  
16 ต.ค. 61มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย แชร์  
16 ต.ค. 61มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย แชร์  
16 ต.ค. 61มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย แชร์  
16 ต.ค. 61มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
16 ต.ค. 61มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย แชร์  
16 ต.ค. 61มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต แชร์  
16 ต.ค. 61มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย แชร์  
12 ต.ค. 61มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 62 แชร์  
29 มิ.ย. 61แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย  แชร์  
29 มิ.ย. 61ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) แชร์  
29 พ.ค. 61แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา