นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 31,582 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ต.ค. 62การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน แชร์  
29 ต.ค. 62การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) แชร์  
29 ต.ค. 62การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน แชร์  
29 ต.ค. 62การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน แชร์  
29 ต.ค. 62การทดสอบถังครบวาระระยะที่๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ แชร์  
29 ต.ค. 62การทดสอบถังครบวาระระยะที่๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ แชร์  
29 ต.ค. 62การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง แชร์  
29 ต.ค. 62การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
29 ต.ค. 62การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
29 ต.ค. 62การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
29 ต.ค. 62การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
29 ต.ค. 62การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
29 ต.ค. 62การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
29 ต.ค. 62การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
29 ต.ค. 62การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
29 ต.ค. 62การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) แชร์  
29 ต.ค. 62การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ) ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) แชร์  
29 ต.ค. 62การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนามัน แชร์  
29 ต.ค. 62คู่มือประชาชน แชร์  
29 ต.ค. 61การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา