นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 3,495 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 พ.ย. 63การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0820.3/ว7667 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(มท 0815.4/ว124 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม(มท 0816.1/ว3662 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ(มท 0816.1/ว3664 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[เอกสารแนบ](มท 0816.1/ว3663 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23[รายชื่อ](มท 0808.3/ว3659 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง(มท 0808.3/ว3658 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(- - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563(มท 0820.2/ว3651 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0818.3/ว3654 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/21642-21681 - ลว. 24 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)(มท 0809.3/ว3631 - ลว. 24 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3(มท 0808.2/ว3643 - ลว. 24 พ.ย. 63) 
25 พ.ย. 63แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป(มท 0810.8/ว3644 - ลว. 24 พ.ย. 63) 
24 พ.ย. 63เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ(มท 0803.3/ว3632 - ลว. 24 พ.ย. 63) 
24 พ.ย. 63การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต(มท 0820.3/ว3624 - ลว. 23 พ.ย. 63) 
24 พ.ย. 63ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ(มท 0810.4/ว3607 - ลว. 18 พ.ย. 63) 
24 พ.ย. 63การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(มท 0805.4/ว6885 - ลว. 16 พ.ย. 63) 
23 พ.ย. 63ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(มท 0808.3/ว7015 - ลว. 23 พ.ย. 63) 
23 พ.ย. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ(มท 0816.1/ว3621 - ลว. 23 พ.ย. 63) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/508 | แสดง 20 จาก 10146 รายการ
เปลี่ยนภาษา