เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
พช 0023.10/ว 346 ลว. 25 ก.ย.63 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยobtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
พช 0023.10/ว 344 ลว.25 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีobtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
พช 0023.10/ว 343 ลว. 25 ก.ย.63 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2563obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
พช 0023.10/ว 345 ลว. 25 ก.ย.63 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานรายรับ ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานรายรับ ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลอง และ รายรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลอง และ รายรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลอง และ รายรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 1490 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ปีงบ 64 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 1491 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียารถยนต์ เดือน สิงหาคม 2563 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/73 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB