นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 31,252 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 มี.ค. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
4 ก.พ. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
8 ม.ค. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
9 ธ.ค. 63งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 แชร์  
9 ธ.ค. 63ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563 แชร์  
21 ส.ค. 63เอกสารแนะนำการชำระภาษี แชร์  
21 ส.ค. 63ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
5 มิ.ย. 63โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ แชร์  
4 มิ.ย. 63กิจกรรมป,ลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา แชร์  
2 มิ.ย. 63โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างทอย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
5 ส.ค. 62การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  แชร์  
30 ก.ค. 62การประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล  แชร์  
10 มิ.ย. 54แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แชร์  
10 มิ.ย. 54แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓ว๑๑๔๙ แชร์  
10 มิ.ย. 54โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ แชร์  
10 มิ.ย. 54การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๔ แชร์  
10 มิ.ย. 54ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา