เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เอกสารแนะนำการชำระภาษี1121 ส.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1321 ส.ค. 63
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ395 มิ.ย. 63
กิจกรรมป,ลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา284 มิ.ย. 63
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างทอย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์292 มิ.ย. 63
การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 55 ส.ค. 62
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล 430 ก.ค. 62
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี พ.ศ. 2555 อบต.หนองย่างทอย50627 ก.พ. 55
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน115110 มิ.ย. 54
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓ว๑๑๔๙22210 มิ.ย. 54
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔23510 มิ.ย. 54
การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๔22910 มิ.ย. 54
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร20910 มิ.ย. 54
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB