เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ความคิดเห็นของประชาชน คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา และนำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขในชุมชน ”พันธกิจ

 • พันธกิจที่ ๑ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านถนน ไฟฟ้า โทรศัพท์ น้ำประปา แหล่งน้ำ รวมทั้งจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต
 • พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างงานให้ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากทั้งอาชีพหลักและ อาชีพเสริม รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ
 • พันธกิจที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข องประชาชน
 • พันธกิจที่ ๔ พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
 • พันธกิจที่ ๕ ปรับปรุงและพัฒนาด้านการเมือง และระบบการบริหารจัดการขององค์กรทุกระดับ ทั้งการพัฒนาบุคลากร ผู้นำ การให้บริการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 • พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 • พันธกิจที่ ๗ ป้องกันและเบาเทาสาธาณภัย รวมถึงบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกัน ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงเผยแพร่ให้ความรู้ การอบรมฯ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 • พันธกิจที่ ๘ ทำนุบำรุงศาสนา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
 • พันธกิจที่ ๙ สนับสนุ่น และส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 • พันธกิจที่ ๑๐ ส่งเสริมการเกษตร และประกอบอาชีพทางเกษตร
 • พันธกิจที่ ๑๑ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 • ๑. เพื่อให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว ประชาชนได้รับบริการและความสะดวกในการมีระบบสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง
 • ๒. เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ การมีงานทำ และสร้างอาชีพนอกฤดูกาล ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงกว่าเส้นความยากจน หรือ ๒ หมื่นบาท มีสถานที่กลางของส่วนรวมในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร
 • ๓. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและ ช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องไปทำงาน ประชาชนมีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติม ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้มีพัฒนาการสติปัญญา อารมณ์ สังคมและเหมาะสมกับวุฒิภาวะและปลูกฝังให้ชุมชนเป็นองค์กรแห่งกา รเรียนรู้ ประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๕ - ๖๐ ปี รู้หนังสือร้อยเปอร์เซนต์
 • ๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนาและการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
 • ๕. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง สตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น
 • ๖. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีการป้องกัน ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพคลอบ คุมทุกพื้นที่
 • ๗. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารงานขององค์การบ ริหารส่วนตำบล ในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต อบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
 • ๘. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานขององค์ การบริหารส่วนตำบล ซึ่งต้องถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • ๙. เพื่อพัฒนาด้านการกีฬาให้ประชาชน เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่ มีใจรักการกีฬาและการออกกำลังกาย มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
 • ๑๐. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์เป็นชุมชนที่น่าดู น่าอยู่อาศัย มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน อาชญากรรม และยาเสพติด
 • ๑๑. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความ สุข
 • ๑๒. เพื่อให้การใช้พื้นที่สาธารณะและทรัพย์สินอันเป็นสาธา รณสมบัติของแผ่นดิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
0.02s. 0.50MB