นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 47,887 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสำเริง มหาลำเจียก

  ประธานสภา อบต.หนองย่างทอย

  0871225128

 • นายศราวุฒิ พรมภักดี

  รองประธานสภา อบต.หนองย่างทอย

  0946687257

 • นายสุชาติ มูลลี

  เลขานุการสภา อบต.หนองย่างทอย

  0819629995



สมาชิกสภา

 • นางสาวศิริพร จาดกลาง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0611987440

 • นายไป๋ สุขชื่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0927208959

 • นางบุญทวี หึกขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0983087862

 • นายสำเริง มหาลำเจียก

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0871225128

 • นายนุกูล หอมพิกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0895337649

 • นายเรวัตร รีหัวสระ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0849514410

 • นายไพบูลย์ พยัคฆา

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0852112041

 • นางศิริรัตน์ หาวันดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0836257092

 • นายณรงค์ เดชโนนสังข์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0890724655

 • นายสมอาด นิ่มอ่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0898804993

 • นางสมหมาย ปิ่นร่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0624460807

 • นางสมจิตร นาคะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  0892373931

 • นายอนงค์ รอดตาเสน

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0861350835

 • นายสราวุฒิ พรมภักดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  0946687257

 • นายชำนาญ พันชะนะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  0898309034

 • นางบัวหรัน ทวีฤทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  0861368093

 • นางสมจิตร ฆ้องนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  0892373931

 • นางบุญมี หลาดไธสง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  0843439227

 • นางสาวบุญตา ขำยิ่งเกิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  0895682055

 • นางสมพร ชวดชัยภูมิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  0870476568

 • นายทองสุข เที่ยงไธสง

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  0895278168

 • นายโชติช่วง สิทธิปัญญา

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  0870706820



เปลี่ยนภาษา