นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 47,886 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุชาติ มูลลี

  ปลัดอบต.หนองย่างทอย

  0819729995

 • นายศักดิ์สิทธิ์ พละศักดิ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย

  0629344893สำนักปลัด

 • นายศักดิ์สิทธิ์ พละศักดิ์

  รองปลัดฯ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

  0815333394

 • พันจ่าเอกทรงวุฒิ บุญพันธ์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

  0819098492

 • นางสาวกุลนรี ไหวพริบ

  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

  0884615546

 • นางสุภัค หาญวิชา

  เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ

  0615344030

 • นายไกรลาศ ขึ้นทันตา

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  0817571125

 • นางสาวจริยา กรวยสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0859016977

 • นางสาวศศิมา สีสุข

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  0997601442

 • นายธนเดช แดงทองดี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  0871969452

 • นายไกรสร อ่อนนา

  พนักงานดับเพลิง

  0875225851

 • นายเฉลิมพล สาเทวิน

  พนักงานดับเพลิง

  0861237715

 • นายสุนาม กุลวงศ์

  พนักงานดับเพลิง

  0901491951

 • นายไพเราะ มีแสง

  คนงานทั่วไป

  0628614647

 • นายรุ่งโรจน์ เปินขุนทด

  งานกู้ชีพ-กู้ภัย

  0813845155

 • นายกิตติชัย อาตวงศ์

  งานกู้ชีพ-กู้ภัย

  0863353282

 • นายทวีศักดิ์ พอกสูงเนิน

  งานกู้ชีพ-กู้ภัย

  0970740981

 • นายบรรดิษฐ์ เต่าทอง

  งานซ่อมบำรุง

  0843839554

 • นายสมควร วัดแก้ว

  คนสวน

  0861366076

 • นายประสิทธิ์ ปิ่นร่ม

  คนสวน

  -

 • นายภาณุพงศ์ พึ่งวงษ็์

  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

  0951633575

 • นางทองใบ เต่าทอง

  แม่บ้าน

  0870153326

กองคลัง

 • นายศักดิ์สิทธิ์ พละศักดิ์

  รองปลัดฯ รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง

  0815333394

 • นางสาวกุญชญา เจริญสุข

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

  056713800

 • นางธนาภรณ์ ชัยเจริญ

  นักวิชาการพัสดุ ลูกจ้างประจำ

  0890175883

 • นางสาวเบญจมาศ จันทร์เที่ยง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  0990510415

 • นางสาวชนาภา บุญขวาง

  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

  0834129098

 • นางสาวศศิธร โลหะทัด

  งานธุรการ

  0816713467

 • นางสุพรรษา อ่อนน้อมดี

  งานการเงินและบัญชี

  0933053724

 • นายโรจนศักดิ์ คุ้มตระกูล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

  0929151526

กองช่าง

 • นายสมนึก คงสอาด

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0819912876

 • นางวารินทร์ โตมะนิตย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0846203436

 • นายพินันท์ พืมขุนทด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน(ปฏิบัติงานกองช่าง)

  0895119839

 • นายทรรศนะ ทัตเศษ

  งานกองช่าง

  0873069567

 • นายสมปอง กระต่ายจันทร์

  งานไฟฟ้า

  0998145286

 • นายวรวุฒิ มหาลำเจียก

  งานไฟฟ้า

  0881505958

 • นายคมสัน โตมะนิตย์

  งานไฟฟ้า

  0968648948

กองการศึกษาฯ

 • นายสุชาติ มูลลี

  ปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  0819729995

 • สิบเอก วิริทธิ์พล โรจนาศรี

  นักสันทนาการ ปฏิบัติการ

  0896280784

 • นางปราณี แก่นพิมาย

  ครู

  0817953271

 • นางสาวนันทิชา โพธิ์นอก

  ครู

  0932612611

 • นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นร่ม

  ครู

  0851824577

 • นางสมปอง สลุงอยู่

  ครู

  0878491370

 • นางสาวรัตฐา ผึ้งปาน

  ครู

  0938541239

 • นางณภัทธศิชา แถมจำเริญ

  ผู้ช่วยครู

  0861367234

 • นางอัศนี ผ่านผิว

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

  0909652255

 • นางสาวสมหญิง กระต่ายจันทรื

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

  0901478041

 • นางโสรยา อ่อนนา

  ผู้ช่วยครูแลเด็ก

  0877926642

 • นางสาวอุมาพร ตอสกุล

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

  0806863537

 • นางรุ่งพร บุญพันธ์

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

  0812744330

 • นางสาวจรัสพร กลิ่นทุ่ง

  งานธุรการ

  0648741843

กองสาธารณสุขฯ

 • นายศักดิ์สิทธิ์ พละศักดิ์

  รองปลัดฯ รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

  0815333394

 • จ่าเอก อวิรุจน์ บุญลาภ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

  0844503363

 • นายสมัย เคหาวิทย์

  คนงานทั่วไป

  0873241611

 • นายวิเชษฐ์ พลหาร

  งานกู้ชีพ กู้ภัย

  0613572698

 • นางสาวสุภาวดี ตะกรุดเที่ยง

  งานธุรการ

  0610578557

 • นางสาวศิริลักษณ์ กล้ารัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

  0822370736

กองสวัสดิการสังคม

 • นางพนิดา บัวสำลี

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0995155616

 • นางพรรณี ครองแสนเมือง

  นักพัฒนาชุมชน

  0962548878

 • นางสาววิไลลักษณ์ กัณหา

  งานธุรการ

  0637249296

 • นางสาวศันสนีย์ ม่วงสุข

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  0966079906

กองส่งเสริมการเกษตร

 • นายสุชาติ มูลลี

  ปลัด อบต.ฯ รักษาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  0819729995

 • นางสาวสุทธินันท์ ทวีสุข

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

  0871166606เปลี่ยนภาษา