เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง19
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ114
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ115
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการฯ113
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล17
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256218

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB