เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน120
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต113
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 63120
คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ CONFLICT OF INTEREST111
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะของบุคลากร องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563112
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒14
มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 6216
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 6216
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 14
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย14
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย14
มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย14
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต15
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย15
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต14
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย14
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6216
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 415
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)16
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 113

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB