เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน12
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 45
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย15

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB