เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง179 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตู้กู้ชีพ ทะเบียน กฉ4280 เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง145 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านด่านเจริญชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง151 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านซับอุดมมงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง141 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1326 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1326 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1022 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1222 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1118 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1112 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1012 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง107 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านซับเพิก (สายทางกลุ่มบ้านนายประคอง ตะกรุดมูล) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง107 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ9716 เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง115 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บบ9716 เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง125 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1528 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง924 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งนางาม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1123 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลััง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1723 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่าลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 บ้านโคกรังน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1322 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB