เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง79 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตู้กู้ชีพ ทะเบียน กฉ4280 เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง95 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านด่านเจริญชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง51 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านซับอุดมมงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง61 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง626 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง626 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง522 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง522 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง618 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง612 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง512 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง47 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านซับเพิก (สายทางกลุ่มบ้านนายประคอง ตะกรุดมูล) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง57 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ9716 เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง45 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บบ9716 เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง45 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง628 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง324 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งนางาม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง423 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลััง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง923 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่าลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 บ้านโคกรังน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง522 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB