เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องก้นการทุจริต พ.ศ.256315
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย รอบ 6 เดือน18
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ ให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์13
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์15
ข้อมูลการให้บริการ18
สถิติการให้บริการประชาชน13
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององคืการบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย14
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา16
รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)12

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB