นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 47,849 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลหนองย่างทอย แยกมาจากหมู่ 10 ตำบลศรีเทพ พ.ศ. 2510 เป็นตำบลที่มีประชาชากรสัญจรไปมามากมาย ถนนส่วนใหญ่ จะติดกับ หนอง คลอง บึง อยู่เป็นจำนวนมาก และมีต้นยางใหญ่อยู่มากมาย มีผึ้งขึ้นไปทำรังเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านแถวนี้มีอาชีพตอกทอยผึ้งขายเป็นหลัก โดยมีวิธีดังนี้ เอาไม้ไผ่มาเหลาแหลม ๆ แล้วตอกทอยต้นยางใหญ่ ทำเป็นบันไดขึ้น เพื่อไปเอาผึ้งลงมา ส่วนคนที่เหลือก็จะย่างเนื้อไว้รอ คนส่วนใหญ่จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านหนองย่างทอย”

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 8 ตำบลของอำเภอ ศรีเทพ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีเทพ ห่างจากอำเภอศรีเทพ สายทางหลวง หมายเลข 2275 ระยะทาง 27 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 176 กิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 101.2 ตารากิโลเมตร หรือ 63,250 ไร่ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งตำบลจำนวน 13 หมู่บ้าน และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับติดต่อกับ ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับติดต่อกับ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลหนองย่างทอย ส่วนมากจะเป็นที่ราบ มีที่ดอนเป็นบางส่วนบางหมู่บ้านที่ดินติดต่อกับภูเขา ได้แก่ บ้านซับอุดมมงคล และหมู่ที่ 9 บ้านด่านเจริญชัย และหมู่ ที่ 7 บ้านหนองขาม บริเวณที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ประชากรจะปลูกพืชไร่มีแม่น้ำ และลำคลองไหลผ่าน สภาพของดินแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศได้เป็น 3 ลักษณะ คือ กลุ่มดินนา มีกระจายอยู่ทั่วไปจำนวนมากบริเวณหมู่ที่3,4,7 ,8,10,11,12,13 มีความเหมาะสมต่อการปลูก ข้าว ผักสวนครัว สวนผักผลไม้ เป็นต้น กลุ่มดินไร่ มีจำนวนมากบริเวณหมู่ที่ 1,2,7,9 เป็นเนื้อดินร่วนปนทราย มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วต่าง ๆ


ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.) ป่าไม้ในพื้นที่เขตป่าสงวนมีในหมู่ที่ 2,5,6,9


จุดเด่นของพื้นที่

- พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลหนองย่างทอย เป็นพื้นที่เหมาะในการทำพืชไร่และเลี้ยงสัตว์
- มีอุตสาหกรรมหล่อเทเสาคอนกรีต ที่หมู่ 7
- มีแหล่งทรัพยากรที่ควรอนุรักษ์ไว้ที่หมู่ 12 (วัดเขาทุ่งนางาม) และป่าไม้หมู่ที่ 5,9
- มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ของหมู่บ้านเอาไว้ ประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 11


ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย มีโครงสร้าง ดังนี้
- สามาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 26 คน
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
- พนักงานจ้าง จำนวน 24 คน


แผนที่ อบต.
เปลี่ยนภาษา