เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


คมนาคม

ทางหลวงหมายเลข 2275(ลาดยางแอสฟัลต์) เชื่อมระหว่าง อำเภอวิเชียรบุรี - อำเภอชัยบาดาล 1 สาย ถนน รพช. (ถนนลูกรัง) 1 สาย เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5,7,9ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สายหมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย
หมู่ที่ 3 จำนวน 5 สายหมู่ที่ 4 จำนวน 6 สาย
หมู่ที่ 6 จำนวน 3 สายหมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย
หมู่ที่ 11 จำนวน 3 สายหมู่ที่ 12 จำนวน 1 สาย
หมู่ที่ 13 จำนวน 4 สาย


โทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง (ไปรษณีย์อนุญาต)

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 16 แห่งมวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น จำนวน362 คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 22 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่นจำนวน 100 คน
อพป. 1 รุ่น จำนวน 50 คน
อปพร. 2 รุ่นจำนวน 275 คน
ตำรวจบ้าน 2 รุ่น จำนวน 54 คน
ชรบ. 1 รุ่น จำนวน 181 คน
กองปราบอาสา 1 รุ่น จำนวน 18 คน
ประมงอาสา 1 รุ่นจำนวน 1 คน


ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน
รวมกลุ่มทุกประเภท จำนวน 23 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ จำนวน 14 กลุ่ม- กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 9 กลุ่ม
- กลุ่มอื่น ๆ จำนวน - กลุ่ม0.01s. 0.50MB