นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 47,851 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
คมนาคม

ทางหลวงหมายเลข 2275(ลาดยางแอสฟัลต์) เชื่อมระหว่าง อำเภอวิเชียรบุรี - อำเภอชัยบาดาล 1 สาย ถนน รพช. (ถนนลูกรัง) 1 สาย เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5,7,9

ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สายหมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย
หมู่ที่ 3 จำนวน 5 สายหมู่ที่ 4 จำนวน 6 สาย
หมู่ที่ 6 จำนวน 3 สายหมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย
หมู่ที่ 11 จำนวน 3 สายหมู่ที่ 12 จำนวน 1 สาย
หมู่ที่ 13 จำนวน 4 สาย

โทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง (ไปรษณีย์อนุญาต)

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 16 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น จำนวน362 คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 22 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่นจำนวน 100 คน
อพป. 1 รุ่น จำนวน 50 คน
อปพร. 2 รุ่นจำนวน 275 คน
ตำรวจบ้าน 2 รุ่น จำนวน 54 คน
ชรบ. 1 รุ่น จำนวน 181 คน
กองปราบอาสา 1 รุ่น จำนวน 18 คน
ประมงอาสา 1 รุ่นจำนวน 1 คน


ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน
รวมกลุ่มทุกประเภท จำนวน 23 กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ จำนวน 14 กลุ่ม- กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 9 กลุ่ม
- กลุ่มอื่น ๆ จำนวน - กลุ่ม

การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าครบทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 2,462 ครอบครัว (ส่วนที่ขอขยายใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ,ลำห้วย,คลอง จำนวน 9 สาย

1.คลองลำพาก หมู่ที่ 1 6.คลองซับเพิก หมูที่ 62.คลองห้วยเปล หมู่ที่ 1 7.คลองหนองขาม หมู่ที่ 7
3.คลองเตาถ่าน หมู่ที่ 2 8.คลองด่านเจริญชัย หมู่ที่ 94.คลองซับน้อย หมู่ที่ 5 9.คลองชะเอม หมู่ที่ 12
5.คลองบุอีโน่ หมู่ที่ 12

- บึง,หนอง และอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ลำน้ำ,ลำห้วย,คลอง จำนวน 9 สาย

ฝาย จำนวน 34 แห่งบ่อโยก จำนวน 61 แห่ง
ประปา จำนวน 26 แห่ง ผนังกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง
เปลี่ยนภาษา