นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 31,595 คน

สภาพสังคม
สาธารณสุข
1.โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
    - โรงพยาบาลอำเภอศรีเทพ
2. สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
    - สถานีอนามัยตำบลหนองย่างอย
3. ร้านขายยาปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
   - คลินิกทศพร
    - คลินิกหมอแมว
4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง คือ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 14
5. อัตรามีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 95 %


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ (ที่พักสายตรวจ) จำนวน 1 แห่ง
สถานีดับเพลิง (รถบรรทุกน้ำ อบต.) จำนวน 1 แห่ง


ข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณี โบราณวัตถุ โบราณสถานที่สำคัญ

- ประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 11,13

- ประเพณีเลี้ยงเจ้าบ้าน

- ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ

- ประเพณีก่อพระทราย เทศการสงกรานต์

- ประเพณีเข้าพรรษา-ออกพรรษา


สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในตำบลหนองย่างทอย) ประชากรส่วนใหญ่ ของตำบลหนองย่างทอย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
กสิกรรม การปศุสัตว์ การประมง และการรับจ้าง

กสิกรรม พบว่าประชากรส่วนใหญ่ เพาะปลูกพืชไร่ ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของตำบล รองลงมาได้แก่ การปลูกข้าว งา ไม้ผล เป็นต้น

การประมง มีบ่อเพาะเลี้ยงปลา และหาเลี้ยงตามแหล่งธรรมชาติ

รับจ้าง มีการเพิ่มอัตราการหางานรับจ้างมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการประกอบอาชีพด้านกสิกรรมไม่ได้ผลเท่าที่ควร ประกอบกับงานด้านอุตสาหกรรม ได้ขยายตัวมากขึ้นในเมืองใหญ่ ๆ ตลาดแรงงานเปิดกว้าง ส่วนใหญ่หางานรับจ้างด้านการใช้แรงงานก่อสร้าง งานฝีมือในโรงงาน และงานรับจ้างสถานการณ์ค้าทั่วไป

ด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง โคนม โคเนื้อ ปัจจุบันเริ่มมีผู้สนใจในอาชีพนี้ขึ้นเรื่อย ๆ และในอนาคตน่าจะเพิ่มจำนวนผู้เลี้ยงกันมากขึ้น เพราะในปัจจุบันเริ่มมีผู้สนใจในอาชีพ ด้านปศุสัตว์มากขึ้น


หน่วยธุรกิจในเขตตำบลหนองย่างทอย

- ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง - โรงสี จำนวน 4 แห่ง
- ร้านซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 4 แห่ง
เปลี่ยนภาษา