เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าครบทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 2,462 ครอบครัว (ส่วนที่ขอขยายใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการ)แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ,ลำห้วย,คลอง จำนวน 9 สาย

1.คลองลำพาก หมู่ที่ 1 6.คลองซับเพิก หมูที่ 62.คลองห้วยเปล หมู่ที่ 1 7.คลองหนองขาม หมู่ที่ 7
3.คลองเตาถ่าน หมู่ที่ 2 8.คลองด่านเจริญชัย หมู่ที่ 94.คลองซับน้อย หมู่ที่ 5 9.คลองชะเอม หมู่ที่ 12
5.คลองบุอีโน่ หมู่ที่ 12

- บึง,หนอง และอื่น ๆ จำนวน 2 แห่งแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ลำน้ำ,ลำห้วย,คลอง จำนวน 9 สาย

ฝาย จำนวน 34 แห่งบ่อโยก จำนวน 61 แห่ง
ประปา จำนวน 26 แห่ง ผนังกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง0.01s. 0.50MB